Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 2024

pro konečného zákazníka

dle zákona 89/2012 Sb., dále jen Zákon.

 

 Společnosti v SOKRA group

 SOKRA s.r.o. se sídlem Bohúňova 12/ 1342, 149 00 Praha 4, IČ: 27088090, DIČ: CZ27088090 zapsané ve veřejném rejstříku vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka č. 95353 

 Svatomír BEGENI – Sokra se sídlem Bohúňova 12/ 1342, 149 00 Praha 4, IČ: 16160029, DIČ: CZ5507032421, rozhodnutí MÚ Praha 11, ž. o. č.j. 694/95/FYZ

 

Společnosti můžete kontaktovat na:

Adresa:        Bečovská 1273/1, 104 00 Praha 22 - Uhříněves

T/F:             T: 272088370, Fax: 270088371

E-mail:         info@sokra.cz

WEB:            www.sokra.cz

 

Prodávající a kupující/konečný zákazník.

Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu objednané zboží uvedené v kupní smlouvě v dohodnutém množství, druhu a ceně. Kupující se zavazuje objednané zboží převzít a zaplatit.

 

Objednávky a platební podmínky

Objednávka může být provedena telefonicky, e-mailem (objednavky@sokra.cz), faxem nebo prostřednictvím internetového obchodu www.e-klimatizace.cz. Při nákupu cestou internetového obchodu kupující obdrží potvrzení objednávky zboží. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží uvedené v kupní smlouvě/ zakázkovém listě a objednávce, které je určeno co do druhu, množství a ceny za měrnou jednotku včetně platebních a jiných obchodních podmínek. Kupující se zavazuje zboží odebrat a zaplatit sjednanou kupní cenu, kterou je povinen zaplatit v místě plnění. Místem plnění se rozumí provozovna prodávajícího, pokud není dohodnuto jinak. Právo na zaplacení kupní ceny vzniká prodávajícímu dnem předání nebo splnění závazku, a to i v případě částečného plnění. Obchodní slevy a akční ceny ve prospěch kupujícího jsou platné za předpokladu splnění všeobecných obchodních podmínek kupujícím. Nepotvrzené a dodatečné podmínky podmiňující úhradu kupujícím nejsou ve smyslu odkladu platby akceptovány. Prodávajícímu však nezaniká právo na úhradu vzniklé škody dalších nároků vyplývajících ze smlouvy a ze zákona.

 

Kupní cenu lze zaplatit A. hotově (hotově a dobírkou), B. fakturou, C. zaplacením zálohy nebo kombinací bodů A, B, C, pokud nebylo dohodnuto jinak.

 A) Platba v hotovosti (cash, dobírka).

Kupující se zavazuje zaplatit kupní cenu hotově (ne platební kartou) při převzetí zboží na provozovně.

B) Platba fakturou.

Kupující zaplatí kupní cenu ve lhůtě splatnosti na základě faktury vystavené prodávajícím. Rozhodným okamžikem pro fakturaci zboží je dodání zboží, nebo předání zboží kupujícímu nebo první pověřené osobě kupujícího nebo dopravci.

C) Platba zálohou.

Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu zálohu z kupní ceny. Při platbě zálohou je zboží expedováno až po zaplacení zálohy v plné výši, tj. po připsání částky na účet prodávajícího nebo po doručení bankovního výpisu z bankovního účtu kupujícího, či jiného potvrzení dokládajícího řádné zaplacení zálohy. V případě, že kupující nezaplatí zálohu do konce dodací lhůty nebo splatnosti, může prodávající od smlouvy odstoupit. Nezaniká mu však právo na náhradu škody a dalších nároků vyplývajících ze smlouvy a zákona.

 V případě prodlení se zaplacením kupní ceny se kupující zavazuje uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,5 % ze sjednané kupní ceny za každý den prodlení. Ceny je možno měnit v odůvodněných případech (nabídka/poptávka, technická inovace aj.) a při změně kurzu české měny v již od ± 1,5 % bez předchozího upozornění. Obchodní a platební podmínky jsou dodavatelem potvrzeny smluvně na zakázkové listu nebo v kupní smlouvě nebo smlouvě o dílo a platebním dokladem.

 

Množstevní slevy

Prodávající/ dodavatel poskytuje množstevní aj. obchodní slevy.

 

Dodací podmínky a dodací lhůty

Prodávající dodá kupujícímu zboží do lhůty dle obchodních podmínek a smlouvy. Místem dodání je sídlo – provozovna prodávajícího, pokud nebylo dohodnuto jinak. Kupující dodávku zboží převezme od prodávajícího do 7 kalendářních dnů od obdržení výzvy k převzetí zboží. Dodání zboží se uskuteční, když je kupujícímu umožněno nakládat se zbožím v tomto místě, nebo předáním první pověřené osobě kupujícího/odběratele nebo dopravci. Vrácení nepoužitého zboží je možné do 14 dní od obdržení nebo odstoupení od smlouvy. Náklady nese zákazník.Při převzetí zásilky musí kupující nebo jeho pověřený zástupce potvrdit převzetí zboží uvedením svého jména, čísla OP nebo reg. číslo vozidla a připojením podpisu na dodací list. Kupující je povinen oznámit při převzetí zboží třetí osobou (pověřený zástupce nebo dopravce) její identifikaci.Pokud se smluvní strany dohodly, že dodané zboží bude kupujícímu předáno v jiném místě, než je sídlo prodávajícího, zajišťuje prodávající jeho přepravu dle vlastního uvážení. Prodávající dle dohody s kupujícím zajistí dodávku zboží na sjednané místo určení na vlastní náklady dle obchodních podmínek a ve zvláštních případech na náklady kupujícího dle dohody. Kupující je povinen převzít nebo zabezpečit převzetí zboží včetně složení z dopravního prostředku na sjednaném místě dodání.Den vyskladnění, předání dopravci nebo pověřené osobě kupujícího se považuje za den uskutečnění zdanitelného plnění a předání.

 

Dodací lhůta je uvedena ve smlouvě (kupní smlouva, smlouva o dílo, zakázkový list, objednávka. Při platbě zálohou, je zboží expedováno až po zaplacení zálohy v plné výši.Při objednání do 11,30 hod. je možno zboží skladem vyskladnit a předat kupujícímu nebo dopravci ve stejný den.Doba dodání nebo odběru je vyznačena ve smlouvě. V případě realizace bezplatné dopravy zboží prodávajícím, je zboží předáno 24-48 hodin před termínem dodání dopravci.V případě, že kupující nepřevezme objednané nebo odeslané zboží, případně nezaplatí zálohu do sjednaného termínu, může prodávající od smlouvy odstoupit. Prodávajícímu však vzniká nárok na úhradu škody, sankce, nákladů na dopravu, manipulaci a skladování.

 

Doběrečné za platbu dobírkou/ hotově smluvnímu dopravci není kupujícímu účtováno – ZDARMA

 Zpoplatnění ze strany prodejce podléhá pouze manipulace, balné a přepravní paleta. Při dopravě a odběru zboží zástupcem kupujícího nebo jeho dopravcem je povinen tuto skutečnost kupující oznámit a sdělit identifikaci přebírajícího nebo dopravce. Podmínky dopravy a převzetí zboží na vyžádání sdělí prodejce nebo je naleznete na www.sokra.cz, www.e-klimatizace.cz.

 

Vlastnická práva ke zboží a odpovědnost za vady

Vlastnické právo ke zboží přechází z prodávajícího na kupujícího úplným zaplacením sjednané kupní ceny. V případě, že kupující má vůči prodávajícímu finanční a jiné závazky z předcházejícího období, prodávající není vázán k plnění dalších objednávek. Podmínkou přechodu vlastnických práv ke zboží je řádné vyrovnání finančních aj. závazků. Prodávající zůstává vlastníkem předmětu dodávky až do splnění všech nároků, které vyplývají z kupní smlouvy vůči kupujícímu. V případě prodlení úhrady kupní ceny kupující není oprávněn k užívání či jinému nakládání s předmětem smlouvy. Prodávající má právo na zpětné navrácení i zabudovaného a neuhrazeného předmětu smlouvy, přičemž mu vzniká nárok na zaplacení případné škody a náklady. Kupující se zavazuje k bezvýhradnému splnění takového pokynu prodávajícího. V případě, že kupující je ve zpoždění s plněním svých závazků vůči prodávajícímu, nesmí kupující s tímto zbožím disponovat (zboží prodat, převést na třetí osobu, zastavit, používat, provozovat apod.) nebo tímto zbožím poskytnout jakákoli ručení třetím osobám. V případě, že kupující odebrané zboží instaluje a převede vlastnická práva na třetí osobu bez zaplacení sjednané kupní ceny, uhradí jednorázové smluvní pokutu ve výši 100 % ceny zboží nebo služby a vystavuje se trestnímu stíhání. Úhradou pokuty prodávajícímu však nezaniká nárok na úhradu ceny a vniklé škody.

Smluvní strany se řídí ustat. Občanského zákoníku, ust. § 2 odst. 1 písm. b) ustat. § 1811 odst. 18 písm. f), ust. § 1922-24, ust. § 2106 odst. 1 a 2, ust. § 2161 odst. 1 a 2 a ust. § 2169 odst. 1 a 2.

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku na jakost počínající dnem splnění smlouvy a po tuto dobu garantuje obvyklou kvalitu a funkčnost zboží v délce 24 měsíců. Nebezpečí škody na zboží přechází z prodávajícího na kupujícího dnem předáním kupujícímu nebo jím pověřené osobě k převzetí předmětu smlouvy nebo dopravci. Neprodleně, nejpozději do 5 dnů od převzetí zboží je kupující povinen nahlásit prodávajícímu případné poškození a neúplnost plnění smlouvy. Po tomto termínu nemusí již prodávající brát na případné reklamace zřetel. Prodávající není odpovědný za technickou a věcnou správnost objednávky zboží, použití a provedenou montáž kupujícím.

 

Záruční podmínky

Vady vzniklé při výrobě a poškozením při přepravě. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé nesprávným projektem, chybnou objednávkou, chybnou montáží, manipulací a zapojením nebo nesprávnou obsluhou, nevhodným elektrickým jištěním, napětím a instalací, nedodržením předepsaného el. napětí, neodborným nebo nepřiměřeným zásahem a manipulací, úpravou nebo demontáží, nevhodným a jiným použitím či extrémními provozními a klimatickými podmínkami, živelnou katastrofou, zásahem vyšší moci, násilným poškozením, zanedbáním údržby a servisu. Záruka zaniká i v případě zásahu do výrobku neoprávněnou osobou. Prodávající nepřijímá žádné další závazky ani jakékoliv další požadavky na náhradu škody vzniklou v souvislosti se závadou a provozem zařízení. Provozní náplně nejsou předmětem záruky. Předmětem záruky je pouze uhrazené a jím dodané zařízení a dílo. Odpovědnost za výběr a věcnou správnost objednávky a použití zařízení nese v plné míře kupující. Výrobek musí být používán způsobem a k účelu ke kterému je určen. Montážní organizace poskytuje kupujícímu záruku na pracovní výkon při instalaci odpovídající podmínkám záruky poskytnuté na dodávku zařízení prodejcem a dovozcem. Záruční doba je poskytována v délce stanovené zákonem min. 2 roky nebo smlouvou tam kde to zákon nestanoví. Pokud pro některé druhy výrobků a služeb platí specifické záruční podmínky, jsou tyto uvedeny v záručním listu přiloženém k výrobku, přičemž rozsah a podmínky záruky se pro jednotlivé skupiny výrobků mohou lišit. Doba a podmínky záruky jsou uvedeny v záručním listu, návodu k výrobku a ve všeobecných obchodních  odmínkách.

U vybraných výrobků a služeb je poskytována prodloužená záruční lhůta 3 až 5 let při splnění rozšířených smluvně dohodnutých záručních podmínek. Podrobnosti a podmínky jsou uvedeny v příslušných záručních listech potvrzených nebo smlouvě uzavřených s prodávajícím/ dodavatelem. Záruka začíná dnem předání dopravci, kupujícímu nebo první pověřené osobě kupujícího/ odběratele nebo dnem dodání zboží, uvedením do provozu a je vždy prodávajícím vyznačena a potvrzena v záručním listě. Do záruční doby se nezapočítává doba, po kterou kupující nemůže užívat zboží pro jeho záruční vadu. Rozhodný pro uznání záruky je prodávající, který nese přímé materiálové náklady a náhradní díly na odstranění vady. 

Reklamace zboží

Kupující je povinen reklamovat zjevné vady, množství, správnost a úplnost zboží ihned při převzetí zboží. Reklamaci zboží v záruční době uplatní kupující u prodávajícího písemně vyplněním reklamačního formuláře prodávajícího s popisem závady, uvedením typu a modelu zařízení, výrobního čísla výrobku, čísla zakázky/ záručního listu, data prodeje, čísla faktury a místa instalace včetně prokazatelného provádění záručního servisu a jeho obsahu. Reklamační formulář obdrží od prodávajícího nebo na internetových stránkách. Na základě takovéto reklamace provede prodávající konzultaci s kupujícím, případně technickou prohlídku zařízení a rozhodne o způsobu řešení nebo zahájení reklamačního řízení.

 Odstoupení od smlouvy a vrácení zboží

Se řídí ustanovením občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ust. § 1829, odst.1,

  1. odst. 1 písm. f), ust. § 1833

Prodej klimatizačních jednotek před plněných F-plyny (chladivem)

V souladu s platnou legislativou je prodej klimatizačních jednotek před plněných F-plyny možný pouze osobám/ držitelům platného certifikátu pro práci s F-plyny kategorie I dle nařízení (EU) č. 2015/2067 a zákona č. 73/2012 Sb. 

Závěrečná ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky jsou platné do doby vydání nových obchodních podmínek a jejich doplňků na příslušné období a jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, smlouvy o dílo, daňového dokladu, zakázkového listu, dodacího listu a záručního listu. Objednatel/ kupující je povinen se s nimi seznámit. Všeobecné obchodní podmínky jsou vydány na dobu neurčitou a jsou platné do vydání nových obchodních podmínek nebo vydání jejich i částečné změny. Obchodní podmínky může prodávající/ zhotovitel měnit zejména v závislosti na kurzu české koruny, změně a inovaci zařízení a služeb a konkrétní situaci na trhu a k zákazníkovi. Obchodní podmínky obdržíte u prodávajícího nebo na www.sokra.cz a www.e-klimatizace.cz.

Naše společnost zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen "GDPR") a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

 

Společnost SOKRA je členem kolektivního plnění zákonné podmínky o likvidaci obalů dle zák. č.477/2001 Sb., historického a nového elektroodpadu a monočlánků dle zák. 185/2001 Sb. a hradí stanovené poplatky. Prodávající informuje svého zákazníka o podmínkách likvidace a nejbližším sběrném dvoře pro likvidaci elektro odpadu. Prodávající je povinen uvést identifikací výrobce/dovozce (štítek přiložen k záručnímu listu) na zařízení nebo v návodu o obsluze. V opačném případě se kupující vystavuje správnímu řízení ze strany státních kontrolních orgánů.

Případné spory budou řešeny oboustrannou dohodou

Nebo

  1. Nejsme ve vztahu ke kupujícím vázáni žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.
  2. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťujeme prostřednictvím elektronické adresy info@sokra.cz. Informaci o vyřízení stížnosti zašleme na elektronickou adresu kupujícího.
  3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem, z kupní smlouvy uzavřené elektronickými prostředky.
  4. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

Nebude-li dosažena dohoda spor bude řešen dle zákonů ČR v Praze. 

Platnost do vydání nových všeobecných obchodních podmínek nebo jejich části.

Spol. SOKRA, s.r.o.       

Spol. Svatomír Begeni

99 % běžného zařízení skladem a ihned k dispozici
Rychlá a kvalitní
doprava
Prémiové produkty za
atraktivní cenu
Záruka 3 roky
a 10 let na kompresor
Držitel certifikátu
ČSN EN ISO 9001:2009
Tento web používá soubory cookie.

Soubory cookie používáme k personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti. Informace o vašem používání našich stránek také sdílíme s našimi partnery v oblasti sociálních médií, reklamy a analýzy, kteří je mohou kombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli nebo které shromáždili při vašem používání jejich služeb\r\n

Zakázat vše
Upravit jednotlivě
Povolit vše