Obchodní podmínky VO

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 2024

pro obchodní partnery

 

Společnosti v SOKRA Group

SOKRA s.r.o. se sídlem Bohúňova 12/ 1342, 149 00 Praha 4, IČ: 27088090, DIČ: CZ27088090 zapsané ve veřejném rejstříku vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka č. 95353 

Svatomír BEGENI – Sokra se sídlem Bohúňova 12/ 1342, 149 00 Praha 4, IČ: 16160029, DIČ: CZ5507032421, rozhodnutí MÚ Praha 11, ž. o. č.j. 694/95/FYZ

 

Společnosti můžete kontaktovat na:

Adresa:        Bečovská 1273/1, 104 00 Praha 22 - Uhříněves

T/F:             T: 272088370, Fax: 270088371

E-mail:         info@sokra.cz

WEB:            www.sokra.cz

Obchodní partner

Obchodní partner/ kupující je právnická nebo fyzická osoba nakupující za účelem dalšího prodeje, mající příslušná obchodní a technická oprávnění a kvalifikační způsobilost pro prodej, montáž a servis produktů z nabídky SOKRA Group/ prodávající/ dodavatel. Partner uzavřel s prodávajícím “Dohodu o spolupráci” a nabyl tak možnosti partnerské obchodní spolupráce s využitím všech služeb, podpory a výhod poskytovaných prodávajícím, tj. společnosti v SOKRA Group (SOKRA, s.r.o. a Svatomír BEGENI - Sokra).

Objednávky a platební podmínky

Objednávka může být provedena telefonicky, e-mailem na objednavky@sokra.cz, faxem nebo prostřednictvím internetového obchodu na www.e-klimatizace.cz. Při nákupu cestou internetového obchodu kupující obdrží potvrzení objednávky zboží. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží uvedené v kupní smlouvě, zakázkovém listě a objednávce, které je určeno co do druhu, množství a ceny za měrnou jednotku včetně platebních a jiných obchodních podmínek. Kupující se zavazuje zboží odebrat a zaplatit sjednanou kupní cenu, kterou je povinen zaplatit v místě plnění. Místem plnění se rozumí provozovna prodávajícího, pokud není dohodnuto jinak. Právo na zaplacení kupní ceny vzniká prodávajícímu dnem předání nebo splnění závazku a to i v případě částečného plnění. Obchodní slevy, obratové rabaty a množstevní slevy a akční ceny ve prospěch kupujícího jsou platné za předpokladu splnění všeobecných obchodních podmínek kupujícím. Nepotvrzené a dodatečné podmínky podmiňující úhradu kupujícím nejsou ve smyslu odkladu platby akceptovány. Neskladové a zakázkové výroba, individuální objednávka a zboží mimo sklad prodávajícího je hrazena vždy zálohou v příslušné měně. Prodávajícímu však nezaniká právo na úhradu vzniklé škody dalších nároků vyplývajících ze smlouvy a ze zákona.

Kupní cenu lze zaplatit:       A. hotově a dobírkou, B. fakturou, C. zálohou

nebo kombinací bodů A, B, C, a to vždy předem nebo při odběru zboží, pokud nebylo dohodnuto jinak.

A)   Platba v hotovosti a dobírkou.

Kupující se zavazuje zaplatit kupní cenu hotově (ne platební kartou) při převzetí zboží na provozovně.

Kupující se zavazuje zaplatit kupní cenu hotově při převzetí zboží.

B) Platba fakturou.

Kupující zaplatí kupní cenu ve lhůtě splatnosti na základě faktury vystavené prodávajícím. Rozhodným okamžikem pro fakturaci zboží je dodání zboží, nebo předání zboží první pověřené osobě kupujícího nebo dopravci.

C) Platba zálohou.

Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu zálohu z kupní ceny. Při platbě zálohou, je zboží expedováno až po zaplacení zálohy v plné výši, tj. po připsání částky na účet prodávajícího nebo po doručení bankovního výpisu z bankovního účtu kupujícího, či jiného validního potvrzení dokládajícího řádné zaplacení zálohy. V případě, že kupující nezaplatí zálohu do konce dodací lhůty nebo splatnosti, může prodávající od smlouvy odstoupit. Nezaniká mu však právo na náhradu škody a dalších nároků vplývajících ze smlouvy a ze zákona. V případě prodlení se zaplacením kupní ceny se kupující zavazuje uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,5 % ze sjednané kupní ceny za každý den prodlení. Ceny je možno měnit v odůvodněných případech (nabídka/poptávka, technická inovace aj.) a při změně kurzu české měny vůči volně směnitelným měnám od ± 1,5 % bez předchozího upozornění. Obchodní a platební podmínky jsou dodavatelem potvrzeny potvrzením objednávky/e-shop, smluvně na zakázkové listu, v kupní smlouvě, smlouvě o dílo nebo platebním dokladem. V případě zrušení / storna objednávky je prodávající oprávněn požadovat storno poplatek ve výši 5 % z celkové ceny objednávky bez DPH jako úhradu ušlého zisku spojeného s vynaloženými náklady na zpracování nebo odeslání takové zrušené objednávky.

Rabaty, obratové a množstevní slevy

Smluvním obchodním partnerům, prodejcům a montážním organizacím poskytuje prodávající obchodní rabaty a množstevní slevy, jejichž výše je stanovena platným ceníkem. Množstevní slevy pro příslušné období, zpravidla kalendářní rok vychází z dosažené obratu v roce předcházejícím a jsou uplatněny dle platných rabatů dnem dosažení a splnění obchodních podmínek. Pro uznání množstevní slevy musí být všechny předchozí závazky v termínu a do data uznání nové vyšší množstevní slevy vyrovnány. Obchodní rabaty a množstevní slevy vychází ze součtu obratu kupujícího dosažených u všech firem v SOKRA group. V případě, že zakoupené zboží je určeno pro další prodej, může se jeho prodejní cena odlišovat od ceny uvedené v e-shopu SOKRA Group www.e-klimatizace.cz  max. do +/- 10 %.

Dodací podmínky a dodací lhůty

Prodávající dodá kupujícímu zboží do lhůty dle obchodních podmínek a smlouvy. Místem dodání je sídlo – provozovna prodávajícího, pokud nebylo dohodnuto jinak. Kupující dodávku zboží převezme od prodávajícího neprodleně, max. do 7 kalendářních dnů od obdržení výzvy k převzetí zboží. Dodání zboží se uskuteční, když je kupujícímu umožněno nakládat se zbožím v tomto místě, nebo předáním první pověřené osobě kupujícího/odběratele nebo dopravci. Vrácení zboží je možné do 5 dní od obdržení. Náklady nese zákazník. Při převzetí zásilky musí kupující nebo jeho pověřený zástupce potvrdit převzetí zboží uvedením svého jména, čísla OP nebo reg. čísla vozidla a připojením podpisu na dodací list. Kupující je povinen oznámit při převzetí zboží třetí osobou (pověřený zástupce nebo dopravce) její identifikaci.Pokud se smluvní strany dohodly, že dodané zboží bude kupujícímu předáno v jiném místě, než je výdejní místo prodávajícího, zajistí dle dispozic kupujícího prodávající jeho přepravu dle vlastního uvážení. Prodávající dle dohody s kupujícím zajistí dodávku zboží na sjednané místo určení na vlastní náklady dle obchodních podmínek. Ve zvláštních případech (zpravidla mimo ČR) na náklady kupujícího dle dohody. Kupující je povinen převzít nebo zabezpečit převzetí zboží včetně složení z dopravního prostředku na sjednaném místě dodání. Den vyskladnění, předání dopravci nebo pověřené osobě kupujícího se považuje za den uskutečnění zdanitelného plnění a předání. V případě zrušení / storna objednávky je prodávající oprávněn požadovat storno poplatek ve výši 5 % z celkové ceny objednávky bez DPH jako úhradu ušlého zisku spojeného s vynaloženými náklady na zpracování nebo odeslání takové zrušené objednávky.

 

Dodací lhůta a doprava

Dodací lhůta je uvedena ve smlouvě (kupní smlouva, smlouva o dílo, zakázkový list, objednávka). Při platbě zálohou, je zboží expedováno až po zaplacení zálohy v plné výši. Při objednání do 11,30 hod. je možno zboží skladem vyskladnit a předat dopravci ve stejný den od 14,00 hod. Doba dodání nebo odběru je vyznačena ve smlouvě. V případě realizace bezplatné dopravy zboží na náklady prodávajícího, je zboží dodáno na místo určení zpravidla do 24-48 hodin. Kupující je o dodání informován a zabezpečí převzetí v místě dodání. V případě, že kupující nepřevezme objednané nebo odeslané zboží, případně nezaplatí zálohu do sjednaného termínu, může prodávající od smlouvy odstoupit. Prodávajícímu však vzniká nárok na úhradu  škody, sankce, nákladů na dopravu, manipulaci a skladování. min. 100,- Kč/ ks nebo paletové místo.

Doběrečné za platbu dobírkou smluvnímu dopravci není kupujícímu účtováno – prodávající poskytuje ZDARMA! Zpoplatnění ze strany prodejce podléhá pouze manipulace, balné a přepravní paleta dle ceníku. Při dopravě a odběru zboží zástupcem kupujícího nebo jeho dopravcem je povinen tuto skutečnost kupující oznámit a sdělit identifikaci přebírající osoby nebo dopravce. Podmínky dopravy a převzetí zboží na vyžádání sdělí prodejce nebo je nalezne na www.e-klimatizace.cz, záložka Internetový obchod.

Ceny dopravného jsou uvedeny při objednávce na www.e-klimatizace.cz nebo v aktuálním platném ceníku v části doprava. 

Vlastnická práva ke zboží

Vlastnické právo ke zboží přechází z prodávajícího na kupujícího úplným zaplacením sjednané kupní ceny. V případě, že kupující má vůči prodávajícímu finanční a jiné závazky z předcházejícího období, je podmínkou přechodu vlastnických práv ke zboží řádné vyrovnání všech předchozích závazků.Prodávající zůstává vlastníkem předmětu dodávky až do splnění všech závazků, které vyplývají z kupní smlouvy vůči kupujícímu. V případě prodlení úhrady kupní ceny kupující není oprávněn k užívání či jinému nakládání s předmětem smlouvy. Prodávající má právo na zpětné navrácení i zabudovaného a neuhrazeného předmětu smlouvy, přičemž mu vzniká nárok na zaplacení případné škody a náklady vč. případné škody. Kupující se zavazuje k bezvýhradnému splnění takové závazku včetně úhrady škody na základě výzvy prodávajícího a jeho faktury. V případě, že je kupující ve zpoždění s plněním svých závazků vůči prodávajícímu, nesmí kupující s tímto zbožím disponovat (zboží prodat, převést na třetí osobu, zastavit, používat, provozovat apod.) nebo tímto zbožím poskytnout jakákoli ručení třetím osobám. V případě, že kupující odebere zboží, instaluje, provozuje a převede vlastnická práva na třetí osobu bez zaplacení sjednané kupní ceny, je povinen zaplatit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 100 % ceny zboží nebo služby a vystavuje se trestnímu stíhání. Prodávajícímu však nezaniká nárok na úhradu vzniklé škody a nákladů.

Odpovědnost za vady

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku na jakost počínající dnem splnění smlouvy a po tuto dobu garantuje obvyklou kvalitu a funkčnost zboží v délce do 24 měsíců při splnění záručních podmínek. Nebezpečí škody na zboží přechází z prodávajícího na kupujícího dnem předáním kupujícímu nebo jím pověřené osobě k převzetí předmětu smlouvy nebo dopravci. Při nákupu v e-shopu do 5 dnů od převzetí zboží je kupující povinen nahlásit prodávajícímu případné poškození a neúplnost plnění předmětu smlouvy. Po tomto termínu nebude již prodávající brát na případné reklamace a odstoupení od smlouvy zřetel a případné vrácení zakoupeného zboží. Prodávající není odpovědný za technicky a věcnou správnost objednávky zboží, použití zařízení provedenou montáž a servis kupujícím nebo třetí osobou. Odebrané zboží je nevratné a odběratel je povinen ho uhradit za podmínek stanovených smlouvou.

Záruční podmínky

Se vztahují na vady materiálu a funkci zboží vzniklé při výrobě. Záruka se nevztahuje na vady vinou chybného projektu, chybnou objednávkou, chybnou montáží, manipulací a zapojením nebo nesprávnou obsluhou a užíváním, nevhodným elektrickým jištěním a napětím v el. síti a jeho instalací, chybějící revizí el. instalace, nedodržením předepsaného el. napětí, neodborným nebo nepřiměřeným a neodborným a neoprávněným zásahem a manipulací, úpravou nebo demontáží, nevhodným a jiným použitím či extrémními provozními a klimatickými podmínkami mimo předpis výrobce, živelnou katastrofou, zásahem vyšší moci, násilným poškozením a zanedbáním uživatelské údržby a odborného servisu. Záruka zaniká i v případě zásahu do výrobku neoprávněnou osobou a změnou jeho funkce a charakteru původního výrobku. Prodávající nepřijímá žádné další závazky ani jakékoliv další požadavky na náhradu škody vzniklou v souvislosti se závadou a provozem zařízení. Provozní náplně a spotřební materiál není předmětem záruky. Předmětem záruky je pouze uhrazené a dodané zařízení nebo dílo. Odpovědnost za výběr a věcnou správnost objednávky a použití zařízení nese v plné míře kupující/ objednatel. Výrobek musí být používán způsobem a k účelu ke kterému je určen a ošetřován dle záručních podmínek.

Obchodní partner, montážní organizace a kupující poskytuje a přenáší záruku na konečného spotřebitele a provádí na své náklady pracovní výkon při záruční opravě. Náhradní díl prodejce po dobu záruky poskytnut bezplatně.

Záruční doba je poskytována v délce stanovené zákonem nebo smlouvou, tam kde to zákon nestanoví. Pokud pro některé druhy výrobků a služeb platí specifické záruční podmínky, jsou tyto uvedeny v technickém listu výrobce a záručním listu přiloženém k výrobku, přičemž rozsah a podmínky záruky se pro jednotlivé skupiny výrobků mohou lišit.

Doba a podmínky záruky jsou uvedeny v záručním listu a má přednostní platnost před záručními podmínkami uvedenými ve všeobecných obchodních podmínkách.

U vybraných výrobků a služeb je poskytována prodloužená záruční lhůta 3 až 5 let při splnění rozšířených smluvně dohodnutých záručních podmínek. Podrobnosti a podmínky jsou uvedeny v příslušných záručních listech potvrzených nebo smlouvě uzavřených. Stejně tak u některých produktů platí prodloužená záruka na kompresor, která se řídí aktuálním vydáním  

Záruka začíná dnem předání dopravci, kupujícímu nebo první pověřené osobě kupujícího/ odběratele nebo dnem dodání zboží a předáním díla a je vždy vyznačena a potvrzena v záručním listě nebo předávacím protokolu. Do záruční doby se nezapočítává doba, po kterou kupující nemůže užívat zboží pro jeho záruční vady. Rozhodným pro uznání záruky je prodávající, který také nese přímé materiálové náklady-náhradní díly pro odstranění vady nebo opravu díla jako zhotovitel. Partner-kupující nese náklady na výkon práce a své režijní náklady.

 

Reklamace zboží

Kupující je povinen reklamovat zjevné vady, množství, správnost a úplnost zboží ihned při převzetí zboží. Reklamaci zboží v záruční době uplatní kupující u prodávajícího písemně vyplněním reklamačního formuláře prodávajícího s popisem závady, uvedením typu a modelu zařízení, výrobního čísla výrobku, čísla zakázky/ záručního listu, data prodeje, čísla faktury a místa instalace včetně prokazatelného provádění záručního servisu a jeho obsahu. Reklamační formulář obdrží od prodávajícího nebo na internetových stránkách www.e-klimatizace.cz. Na základě takovéto reklamace prodávající provede konzultaci s kupujícím, případně technickou prohlídku zařízení a rozhodne o způsobu řešení nebo zahájení reklamačního řízení.

Závěrečná ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky jsou platné do doby vydání nových Všeobecných obchodních podmínek a jejich doplňků na příslušné období a jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, smlouvy o dílo, daňového dokladu, zakázkového a dodacího listu. Objednatel je povinen se s nimi seznámit. Všeobecné obchodní podmínky jsou vydány zpravidla na dobu kalendářního roku a jsou platné do vydání nových Všeobecných obchodních podmínek nebo vydání jejich i částečné změny. Obchodní podmínky může prodávající/ zhotovitel měnit zejména v závislosti na kurzu české koruny, změně a inovaci zařízení a služeb a konkrétní situaci na trhu a k zákazníkovi. Obchodní podmínky na vyžádání obdrží Partner/ kupující u prodávajícího nebo se seznámí na www.e-klimatizace.cz a www.sokra.cz.

Naše společnost zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen "GDPR") a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Bezplatně a ve prospěch kupujícího je SOKRA Group účastníkem kolektivního plnění zákonné podmínky o likvidaci obalů dle zák. č.477/2001 Sb., historického a nového elektro odpadu a monočlánků a hradí stanovené poplatky. Kupující musí jako prodávající informovat svého zákazníka o podmínkách likvidace odpadů a o nejbližším sběrném dvoře pro likvidaci elektro odpadu dle zák. č.185/2001 Sb. Kupující je povinen vyznačit identifikací výrobce/dovozce (štítek přiložen k záručnímu listu) na zařízení nebo v návodu k obsluze. V opačném případě se kupující vystavuje správnímu řízení ze strany státních kontrolních orgánů.

Případné spory budou řešeny oboustrannou dohodou. Nebude-li dosažena dohoda spor bude řešen dle zákonů ČR v Praze.

 

Platnost do vydání nových Všeobecných obchodních podmínek nebo jejich části.

Spol. SOKRA, s.r.o.

Spol. Svatomnír Begeni

 

 

 

99 % běžného zařízení skladem a ihned k dispozici
Rychlá a kvalitní
doprava
Prémiové produkty za
atraktivní cenu
Záruka 3 roky
a 10 let na kompresor
Držitel certifikátu
ČSN EN ISO 9001:2009
Tento web používá soubory cookie.

Soubory cookie používáme k personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti. Informace o vašem používání našich stránek také sdílíme s našimi partnery v oblasti sociálních médií, reklamy a analýzy, kteří je mohou kombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli nebo které shromáždili při vašem používání jejich služeb\r\n

Zakázat vše
Upravit jednotlivě
Povolit vše